Logo: Subsea Valley

Årsmøte 2016 - Valg av styre og ny valgkomite!

På Årsmøtet 2016 skal det holdes valg på medlemmer og varamedlemmer til styret, samt at det skal velges en ny valgkomité.

 

Valgkomiteens oppgave er å fremlegge en innstilling til disse valgene overfor årsmøtet. Det er årsmøtet selv som velger styret og valgkomite.

Vi i valgkomiteen ønsker dine innspill til vårt arbeid, og ønsker du noen spesielle personer inn i styrret eller valgkomite, skriver du en kort begrunnelse om hva denne personen kan bidra med, slik at valgkomiteen kan fremlegge gode og gjennomtenkte forslag.

Valgkomiteen vil kontakte alle som nomineres til tillitsverv i Subsea Valley og vil gjøre en helhetsvurdering ved utarbeidelsen av vår innstilling. Vi vil i denne sammenheng også rådføre oss med stifterne, som ihht. vedtektene forvalter en rett til å utpeke styremedlemmer med personlige varamedlemmer, med tanke på å sikre at vårt forslag og deres nominasjoner til sammen vil gi et godt sammensatt styre og valgkomite.

Årsmøtet 2016 i Subsea Valley avholdes den 24. mai 2016. Medlemmene kan i følge vedtektene § 6 melde saker til årsmøtet senest to uker før årsmøtet, dvs. senest 10. mai 2016. En fullstendig saksliste, vedlagt styrets forslag til vedtak og eventuelle forslag til vedtak fremsatt av medlemmene, skal sendes medlemmene senest en uke før årsmøtet, dvs. senest 17.mai 2016.

I valgkomiteens arbeid vil vi forholde oss til de samme fristene. Det betyr at vår innstilling vil oversendes selskapets administrasjon med kopi til det sittende styret den 10.mai 2016, og dere som medlemmer vil motta vår innstilling til ny styringsgruppe sammen med den fullstendige sakslisten som sendes ut senest 17. mai 2016.

Send oss derfor dine innspill så raskt som mulig. Vi henstiller alle medlemmer til å lese gjennom, og gjøre seg kjent med, Subsea Valleys vedtekter, visjoner og mål i god tid før årsmøtet.

Disse finner du her:   /om-subsea-valley/visjon-og-maal/

Alle nominasjoner sendes til: wh@sperre-as.com 

 

 

 

Med vennlig hilsen

For Subsea Valley Valgkomité

 

 Wenche Haugerud